Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄262/16/12/2011,«Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011») που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα με το άρθρο 1 αυτής, παρατείνεται η ισχύς της αναστολής πλειστηριασμών μέχρι 31/12/2012 για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα ή τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.
Το ακριβές κείμενο του ως άνω άρθρου έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αναστολή πλειστηριασμών.

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 (Α' 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου