Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α246/18-12-2012) αποφασίστηκε η Παράταση Αναστολής των πλειστηριασμών έχρι 31.12.2013οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 ευρώ) από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ Α' 262) όπως αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατείνεται η αναστολή εξαίρεσης από τον πλειστηριασμό και για το προστατευτέο από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 ακίνητο που λειτουργεί ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, διάταξη η οποία τυγχάνει εφαρμογής ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης στερείται ή όχι της πτωχευτικής ικανότητας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου