Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τριών στελεχών Εισπρακτικής Εταιρίας μετά από μηνυτήρια αναφορά οφειλέτιδας που εργάζεται ως δημοτική υπάλληλος στην Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειδικείου Θεσσαλονίκης θα καθίσουν μία υπάλληλος εισπρακτικής εταιρίας που κατηγορείται για δυσφήμιση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος και η προϊσταμένη της ως άνω εισπρακτικής εταιρίας που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α246/18-12-2012) αποφασίστηκε η Παράταση Αναστολής των πλειστηριασμών έχρι 31.12.2013οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 ευρώ) από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ Α' 262) όπως αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατείνεται η αναστολή εξαίρεσης από τον πλειστηριασμό και για το προστατευτέο από τις διατάξεις του ν. 3869/2010 ακίνητο που λειτουργεί ως κύρια κατοικία του οφειλέτη, διάταξη η οποία τυγχάνει εφαρμογής ανεξαρτήτως αν ο οφειλέτης στερείται ή όχι της πτωχευτικής ικανότητας.  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ "ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΦΤΕΡΑ" ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Κρωπίας στα πλαίσια του ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά στην ουσία "κόβει τα φτερά" στους πιστωτές υπερχρεωμένου δανειολήπτη που έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον ως άνω Νόμο. 
Με την ως άνω προσωρινή διαταγή, το Ειρηνοδικείο Νίκαιας ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη στις ευγετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 να προβεί στην έναρξη ή συνέχιση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του, στην άσκηση αναγνωριστικών ή καταψηφιστικών αγωγών, στη συνέχιση των δικών επ' αυτών, στην άσκηση ή εκδίκαση ένδικων μέσων που αφορούν στοιχεία της περιουσίας του, όπως και στην αίτηση για εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης καθώς και στην άσκηση αίτησης για οποιοδήποτε ασφαλιστικό μέτρο, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η απαγόρευση, με την ίδια ως άνω προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, ακόμα και της κατάθεσης από τους καθών πιστωτές αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr 

Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ


Σε ειδική εκκαθάριση τέθηκε το πιστωτικό ίδρυμα "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ" με την υπ' αρ. 7/3/18.1.2013 Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης  της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε και η άδεια λειτουργίας του.
Με την αμέσως προηγούμενη Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (υπ' αρ. 7/2/18.1.2013) χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία "ΝΕΟ Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ", ("good bank"), στα πρότυπα της διαδικασίας χωρισμού σε "καλή" και "κακή" Τράπεζα. 
Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και σύμφωνα με το Μνημόνιο Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών που προέβλεπε εξυγίανση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2013.

Συνέχεια στο www.vaonakis.gr 

Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ;


1. Τι είναι η Διαταγή Πληρωμής;
Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση ή, σπανιότερα, μία απαίτηση παροχής χρεογράφων. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο. Προκειμένου να εκδοθεί η Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει η οφειλή να αποδεικνύεται εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. 
2. Πώς εκδίδεται η Διαταγή Πληρωμής;
Η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του δανειστή (Τράπεζας ή ιδιώτη) στο εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο και στρέφεται κατά του οφειλέτη. εκδίδεται χωρίς κλήτευση του οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται. Διαταγή Πληρωμής δεν μπορεί να εκδοθεί για πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό ή πρόσωπα άγνωστης διαμονής. 
3. Τι ακολουθεί την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής;
Μετά την έκδοση της Διαταγής Πληρωμής,  θα πρέπει, για να είναι αυτή ισχυρή, να επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή στον οφειλέτη κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.
4. Τι συνέπειες έχει για τον οφειλέτη η σε βάρος του έκδοση Διαταγής Πληρωμής;
Ο δανειστής (Τράπεζα ή ιδιώτης) είναι πλέον εξοπλισμένος για την απαίτησή του με εκτελεστό τίτλο, τον οποίο μπορεί να εκτελέσει σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διαδικασίες της Αναγκαστικής Εκτέλεσης, ενδεικτικά έχοντας δικαίωμα να εγγράψει εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση) στην ακίνητη περιουσία του οφειλέτη  για να εξασφαλίσει την απαίτησή του, αλλά και προβαίνοντας σε καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη και της περιουσίας του για να εισπράξει την απαίτησή του. 
5. Πώς μπορεί ο οφειλέτης να αμνυθεί κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε;
 Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από αυτήν που του επιδόθηκε η Διαταγή Πληρωμής να ασκήσει Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που του επιδόθηκε, με βάση το άρθρο 632 ΚΠολΔ ζητώντας να ακυρωθεί ή να μεταρρυθμιστεί. Η Ανακοπή απευθύνεται στο Δικαστήριο που εξέδωσε την Διαταγή Πληρωμής και ορίζεται δικάσιμος, κατά την οποία κλητεύεται να παραστεί και ο δανειστής, ενώ παρίσταται και ο ανακόπτων-οφειλέτης. Το Δικαστήριο που συζητεί την Ανακοπή αποφασίζει αν θα ακυρωθεί ή όχι η Διαταγή Πληρωμής, ή αν αυτή θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ως προς κάποιο μέρος της.

Συνέχεια στο http://www.vaonakis.gr/

Πηγή: www.vaonakis.gr